Rekrutacja

I edycja od 1 do 30 czerwca 2019 r.

II edycja od 1 do 28 lutego 2020 r.  

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, który należy wypełnić i przedłożyć w formie wydruku lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mopszgierz.pl,
 2. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Klauzulę informacyjną do oświadczenia, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu,
 4. Oświadczenie dotyczące kryteriów premiujących, stanowiące załącznik nr 4 do  Regulaminu,

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@mopszgierz.pl lub umówić się na rozmowę rekrutacyjną w celu wypełnienia ww. dokumentów i złożenia ich w Biurze Projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 77, pokój 7a, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00, w okresie od 1 do 30 czerwca 2019 r. – I edycja i w okresie od 1 do 28 lutego 2020 roku – II edycja.

 • Po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu zostanie podpisany kontrakt socjalny wraz z następującymi załącznikami:
  • zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  • oświadczenie uczestnika projektu;
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
  • upoważnienie do nieodpłatnego udostępnienia wizerunku w celach monitoringu i promocji projektu.

Zasady rekrutacji

 1. Nabór zgłoszeń będzie prowadzony przez 15 dni roboczych, a w przypadku nie osiągnięcia zakładanej liczby uczestników, tj. 10 osób do każdej edycji zostanie przedłużony o dodatkowe 5 dni roboczych.
 2. W przypadku przekroczenia zakładanej liczby zgłoszeń spełniających określone kryteria  zostanie utworzona lista rezerwowa, a o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała liczba uzyskanych punktów, a w przypadku podobnej liczby uzyskanych punktów zadecyduje data zgłoszenia.
 3. Proces oceny formularzy trwa 5 dni roboczych.
 4. Procesem rekrutacji kieruje Dyrektor Realizatora Projektu. Wyznacza on pracowników do dokonania oceny formularzy rekrutacyjnych.
 5. Ocena formalna Formularzy Zgłoszeniowych dokonywana będzie na bieżąco wraz z wpływem do Biura. Dokumenty zawierające uchybienia formalne będą przekazywane do uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych .
 6. Rekrutacja prowadzona będzie prowadzona przez pracowników Biura Projektu oraz przez pracowników socjalnych Realizatora Projektu na terenie miasta Zgierza, zgodnie z zasadami bezstronności, jawności i równości szans (w tym płci) i niedyskryminacji.
 7. Dodatkowe preferencje będą miały osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek, o której mowa w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wykluczenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem europejskiego Funduszu społecznego i EFRR na lata 2014 – 2020 z dnia 9 stycznia 2018 r.
 8. Kryteria formalne uczestnictwa, które muszą zostać spełnione:
 9. zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Zgierz – 0-1:
 10. zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 0-1;
 11. korzystanie lub kwalifikowanie się do objęcia wsparciem pomocy społecznej – 0-1;
 12. Kryteria premiujące uczestnictwo:
 13. doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego – 15 pkt;
 14. korzystanie ze wsparcia w ramach programu POPŻ – 10 pkt;
 15. niepełnosprawność uczestnika:
 16. stopień znaczny – 10 pkt;
 17. stopień umiarkowany – 5 pkt;
 18. stopień lekki – 2 pkt;
 19. niepełnosprawność sprzężona – po 2 pkt za każdą jednostkę chorobową;
 20. niepełnosprawność  z powodu zaburzeń psychicznych, intelektualnych, z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych – 10 pkt.
Skip to content