Regulamin

REGULAMIN   UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE  
“Aktywność zawodowa drogą do sukcesu

    Nr RPLD.09.01.01-10-A013/18

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
,
Poddziałanie IX.1.1
Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

§ 1 .Postanowienia ogólne

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
  na lata 2014-2020.
 2. Zasięg terytorialny Projektu: Gmina Miasto Zgierz.
 3. Okres realizacji projektu: od 01.06.2019 r. do 30.04.2021 r.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady i  kryteria uczestnictwa w projekcie.

 §2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. Aktywność zawodowa drogą do sukcesu w ramach Osi Priorytetowej  IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 2. Beneficjencie– należy przez to rozumieć Gminę Miasto Zgierz. 
 3. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56.
 4. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zagrożoną  wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, korzystającą ze wsparcia będącego przedmiotem Projektu.
 5. Dzień rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień przystąpienia do pierwszej formy wsparcia 

 w ramach projektu.

 • Kontrakcie socjalnym – oznacza to pisemną umowę pomiędzy uczestnikiem/czką Projektu a pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56, dotyczącą sposobu realizacji i współdziałania
  w rozwiązywaniu problemów uczestnika/czki projektu znajdującego/ej się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 3. Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie miasta Zgierza poprzez  realizację w okresie 01.06.2019-30.04.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

§ 4. Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do 20 osób fizycznych, które zamieszkują na terenie Gminy Miasto Zgierz, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 2 osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystających z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w wieku 18-64 lata. Ze wsparcia zostały wyłączone osoby odbywające karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

§ 5. Działania

 1. Grupa docelowa zostanie objęta kompleksowym wsparciem w ramach Klubu Integracji Społecznej, funkcjonującego w strukturze Realizatora projektu.
 2. W ramach wsparcia dla Uczestników projektu zaplanowano ścieżkę reintegracji obejmującą:
 3. warsztaty umiejętności interpersonalnych,
 4. warsztaty prawne,
 5. warsztaty nt. profilaktyki zdrowotnej i uzależnień.
 6. indywidualne poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb, a w tym:
  1. racjonalna terapia zachowań
  1. konsultacje specjalistyczne (w zależności od potrzeb, zgodne z diagnozą) z radcą prawnym, terapeutą rodzinnym, terapeutą ds. uzależnień;
 7. szkolenie z podstaw obsługi komputera
 8. warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego
 9. konsultacje indywidualne z doradą zawodowym
 10. szkolenia zawodowe dobrane do predyspozycji uczestników i potrzeb rynku pracy.
 11. staże zawodowe dla 16 UP,
 12. wsparcie pośrednika pracy.

§ 6. Dokumenty rekrutacyjne

 1. Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:
  1. Formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, który należy wypełnić i przedłożyć w formie wydruku lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mopszgierz.pl,
  1. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.
  1. Klauzulę informacyjną do oświadczenia, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu,
  1. Oświadczenie dotyczące kryteriów premiujących, stanowiące załącznik nr 4 do  Regulaminu,
 2. Karta oceny osoby skierowanej do uczestnictwa w Projekcie stanowi załącznik nr 5
  do Regulaminu.
 3. Komplet dokumentów rekrutacyjnych można wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@mopszgierz.pl lub umówić się na rozmowę rekrutacyjną w celu wypełnienia ww. dokumentów i złożenia ich w Biurze Projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 77, pokój 7a, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00, w okresie od 1 do 30 czerwca 2019 r. – I edycja i w okresie od 1 do 28 lutego 2020 roku – II edycja.
 4. Po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu zostanie podpisany kontrakt socjalny wraz z następującymi załącznikami:
  1. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  1. oświadczenie uczestnika projektu;
  1. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
  1. upoważnienie do nieodpłatnego udostępnienia wizerunku w celach monitoringu i promocji projektu.

§ 7. Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników

 1. Warunkiem udziału w Projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz czytelne wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów wymienionych w § 6. pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Formularz i składane oświadczenia muszą być podpisane osobiście przez Kandydata/-kę.
 3. Druki zgłoszeniowe, o których mowa § 6. pkt 1udostępnione zostały w Biurze Projektu, przez pracowników socjalnych i na stronie internetowej Projektu.
 4. Nabór zgłoszeń będzie prowadzony przez 15 dni roboczych, a w przypadku nie osiągnięcia zakładanej liczby uczestników, tj. 10 osób do każdej edycji zostanie przedłużony o dodatkowe 5 dni roboczych.
 5. W przypadku przekroczenia zakładanej liczby zgłoszeń spełniających określone kryteria  zostanie utworzona lista rezerwowa, a o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała liczba uzyskanych punktów, a w przypadku podobnej liczby uzyskanych punktów zadecyduje data zgłoszenia.
 6. Proces oceny formularzy trwa 5 dni roboczych.
 7. Procesem rekrutacji kieruje Dyrektor Realizatora Projektu. Wyznacza on pracowników do dokonania oceny formularzy rekrutacyjnych.
 8. Ocena formalna Formularzy Zgłoszeniowych dokonywana będzie na bieżąco wraz z wpływem do Biura Projketu. Dokumenty zawierające uchybienia formalne będą przekazywane do uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych .
 9. Rekrutacja prowadzona będzie  na terenie miasta Zgierza przez pracowników socjalnych oraz  pracowników Biura Projektu , zgodnie z zasadami bezstronności, jawności i równości szans (w tym płci) i niedyskryminacji.
 10. Dodatkowe preferencje będą miały osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, o której mowa w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wykluczenia społecznego  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i EFRR na lata 2014 – 2020 z dnia 9 stycznia 2018 r.
 11. Kryteria formalne uczestnictwa, które muszą zostać spełnione:
 12. zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Zgierz – 0-1:
 13. zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 0-1;
 14. korzystanie lub kwalifikowanie się do objęcia wsparciem pomocy społecznej – 0-1;
 15. Kryteria premiujące uczestnictwo:
 16. doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego – 15 pkt;
 17. korzystanie ze wsparcia w ramach programu POPŻ – 10 pkt;
 18. niepełnosprawność uczestnika:
 19. stopień znaczny – 10 pkt;
 20. stopień umiarkowany – 5 pkt;
 21. stopień lekki – 2 pkt;
 22. niepełnosprawność  z powodu zaburzeń psychicznych, intelektualnych, z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych – 10 pkt.

§ 8. Zobowiązania uczestników

Uczestnik projektu zobowiązany jest do :

 1. dotrzymywania postanowień  zawartych w podpisanym w ramach projektu kontrakcie socjalnym,
 2. udziału we wszystkich formach wsparcia  proponowanych w ramach projektu,
 3. podpisywania dokumentów potwierdzających obecności, odbiór materiałów, cateringu itp. 
  w trakcie udziału w zajęciach w ramach projektu,
 4. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających,
 5. przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć, jeżeli program obejmuje przeprowadzenie egzaminu,
 6. bieżącego informowania Realizatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na  dalszy udział w Projekcie,
 7. w przypadku zmiany danych przekazanych podczas procesu rekrutacji, niezwłocznego  powiadomienia Realizatora o zmianie, zwłaszcza o zmianie miejsca zamieszkania,  statusie  na rynku pracy i  złożenia  zaktualizowanych dokumentów.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
  w regulaminie, w szczególności w zakresie terminów określonych w procesie rekrutacji.
  2. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji zobowiązana jest podać pisemnie przyczynę rezygnacji.
  3. Opuszczenie przez uczestnika projektu zajęć w poszczególnych formach wsparcia może być usprawiedliwione wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego.
  4. Zgodnie z wymogami wszyscy uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
  5. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji uczestnicy Projektu zobowiązani są do przekazania informacji dotyczącej sytuacji po zakończeniu udziału
  w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
  6. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia,
  w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.
  7. W przypadku kwestii nieokreślonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz umowa o dofinansowanie projektu pn. „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”.
  8. MOPS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian podstaw prawnych realizacji Projektu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.

Skip to content