O Projekcie

Projekt Aktywność zawodowa drogą do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
,
Poddziałanie IX.1.1
Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Łączna wartość projektu wynosi 772 699,13 PLN,

Kwota dofinansowania: 656 818,13 PLN,\

Wkład własny Gminy Miasto Zgierz: 115 880,30 PLN.

Zasięg terytorialny Projektu: Gmina Miasto Zgierz.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2019 r. do 30.04.2021 r.

I edycja: lipiec 2019 – sierpień 2020

II edycja: marzec 2020 – kwiecień 2021

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie miasta Zgierza poprzez poprzez realizację w okresie 01.06.2019-30.04.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do 20 osób fizycznych, które zamieszkują na terenie Gminy Miasto Zgierz, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 2 osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystających z pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy, w wieku 18-64 lata. Ze wsparcia zostały wyłączone osoby odbywające karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Skip to content