• Przedłużona rekrutacja

    Ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych rekrutacja do I edycji Projektu zostaje wydłużona do dnia 30 czerwca 2019 r. Serdecznie zapraszamy.

  • Główny cel Projektu…

    Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie miasta Zgierza poprzez poprzez realizację w okresie 01.06.2019-30.04.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

  • Projekt “Aktywność zawodowa drogą do sukesu”…

    rojekt „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. wany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. Łączna wartość projektu wynosi 640 387,50 PLN, kwota dofinansowania 544 297,50 PLN, wkład własny Gminy Miasto Zgierz 96 090,00 PLN.

  • Rekrutacja do Projektu – zapraszamy!

    Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA. Informacji zasięgnąć można także bezpośrednio w Biurze Projektu. Komplet dokumentów rekrutacyjnych można wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@mopszgierz.pl lub umówić się na rozmowę rekrutacyjną w celu wypełnienia ww. dokumentów i złożenia ich w Biurze Projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 77, pokój 7a, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00, w okresie od 1 do 21 czerwca 2019 r. – I edycja i w okresie od 1 do 21 lutego 2020 roku – II edycja.

Skip to content